top of page

Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Opdrachtnemer: Stuyt HR Impact, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 77355423 Vertegenwoordigd door Marijke Stuyt

 

Opdrachtgever: De rechtspersoon met wie Stuyt HR Impact een Overeenkomst van opdracht aangaat.

 

Overeenkomst van opdracht: De overeenkomst tussen Stuyt HR Impact en Opdrachtgever, waarbij Marijke Stuyt op verzoek van Opdrachtgever specifieke diensten verricht, hierna genoemd  ‘de Overeenkomst’.

 

Artikel 1  De opdracht

1.1.      De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met de overeenkomst van Opdrachtnemer, dan wel door aanvang van werkzaamheden.

 

Artikel 2  Kwaliteit en nakoming

2.1       De werkzaamheden worden door Marijke Stuyt uitgevoerd en vinden plaats op het adres van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2.2       Opdrachtnemer staat gerant voor de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Zij zal deze naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap uitvoeren.

2.3       Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat zij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan stelt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte.

2.4       Mocht Opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden, waarop zij geen invloed kan uitoefenen, haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kunnen nakomen, dan worden haar verplichtingen opgeschort dan wel geheel of partieel ontbonden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

2.5       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Artikel 3  Opzegging overeenkomst

3.1       Tijdens de looptijd zijn er voortgangsgesprekken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer de opdracht eerder wensen af te ronden geldt een opzegtermijn van twee weken.

 

Artikel 4  Vergoeding, facturering en betaling

4.1       De in de Overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken reiskosten woon-werkverkeer en overige zakelijke kilometers worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.

4.2       Onkosten gemaakt door opdrachtnemer ten behoeve van extra/nieuwe opdrachten anders dan bij eerder genoemde werkzaamheden, zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

4.3       Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden Opdrachtgever maandelijks een factuur toesturen voorzien van een gespecificeerde urenstaat. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.

4.4       Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op een door Opdrachtnemer aan te geven bankrekening.

4.5       Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW.

4.6       Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 5  Klachten

5.1       Bij klachten neemt de Opdrachtgever contact op met Opdrachtnemer. Zij zal met de Opdrachtgever in overleg treden en al het mogelijke doen om de klacht te verhelpen en naar tevredenheid van Opdrachtgever op te lossen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1       Opdrachtnemer voelt zich verantwoordelijk voor de door haar verrichte werkzaamheden en zal deze met de grootst mogelijke professionele inzet uitvoeren. De Opdrachtgever mag haar daar op aanspreken. 

6.2       De Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Ondernemer toe te rekenen tekortkoming; voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen de Opdrachtnemer verzekerd is via een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  

6.3       De te vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal uitkeren.

6.4       Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.         

 

Artikel 7 Geheimhouding

7.1       Beide partijen verplichten zichzelf een geheimhoudingsverplichting op te leggen omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2       Opdrachtgever en Opdrachtnemer verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Vordering Gegevensbescherming.

 

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1       Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Wanneer aan de orde stemt zij hierover af met Opdrachtgever.

 

Artikel 9 Rechtskeuze

9.1       Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

10.1      Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Leek, 1 maart 2020

bottom of page