top of page

Privacyverklaring

Stuyt HR Impact, gevestigd aan Zwarte Els 12, 9351 XJ te Leek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.stuythrimpact.nl

Zwarte Els 12

9351 XJ Leek

06 51097773

Marijke Stuyt is de Functionaris Gegevensbescherming van Stuyt HR Impact. Zij is te bereiken via marijke@stuythrimpact.nl

 

Persoonsgegevens die Stuyt HR Impact verwerkt

Stuyt HR Impact verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Stuyt HR Impact verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Locatiegegevens

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Stuyt HR Impact verwerkt

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via marijke@stuythrimpact.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Stuyt HR Impact persoonsgegevens verwerkt

 • Stuyt HR Impact verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Stuyt HR Impact verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals  gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stuyt HR Impact neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Marijke Stuyt) tussen zit. Stuyt HR Impact gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

 • WIX.com website voor het vergroten van de klantenkring en het bekend maken van de dienstverlening.

 • Excel boekhoudprogramma voor het bijhouden van de administratie, zover verplicht vanuit de belasting. Ik verwacht geen gevolgen voor betrokkene.

Stuyt HR Impact bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stuyt HR Impact verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stuyt HR Impact blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Stuyt HR Impact gebruikt

Stuyt HR Impact gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stuyt HR Impact en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marijke@stuythrimpact.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Stuyt HR Impact wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe Stuyt HR Impact persoonsgegevens beveiligt

Stuyt HR Impact neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marijke@stuythrimpact.nl

bottom of page